Utdanningsfondet

IOP Norway / Håvard Vederhus Education fund

Utdanningsfondet ble oppretta før jul i 2014 til minne om Håvard Vederhus som mista livet på Utøya 22. juli 2011. Utdanningsfondet ble oppretta i samarbeid mellom foreldrene til Håvard, Kirsten og Alf, og IOP (Ilula Orphan Program) Norge. I styret sitter nå Synnøve H. Evenstad fra IOP Norge, Kirsten Vesterhus og Alf Vederhus.

Første tildeling av støtte var for skoleåret 2015/2016. Fra skoleåret 2016/2017 gikk vi over til å støtte 6 ungdommar. For skoleåret 2018/2019 har vi gjort vedtak om støtte av inntil ti ungdommer.

IOP Tanzania er ein lokalt basert bistandsorganisasjon som kjemper mot fattigdom, hiv og aids ved å gi fattige og foreldreløse barn støtte til skolegang og utdanning. Håvard var svært opptatt av den frigjørende kraften i utdanning og også av internasjonal solidaritet. Fondet er oppretta til minne om han.

Det er et stort behov for midlar til utdanning etter videregående skole i Tanzania. Fondet blei oppretta for å møte noe av dette behovet. Det tar sikte på å finansiere minimum treårig yrkesutdanning for elever som er ferdig med videregående skole.

Studentene må sende søknad med informasjon om studiet samt skrive litt om seg selv og hvilke mål han/hun har for studiet. Tildeling av støtte skjer ved at IOP Tanzania setter opp ei prioritert liste over de som kan få støtte og styret i Utdanningsfondet tar stilling til hvor mange som kan støttes hvert skoleår. Styret ber også om tilbakerapportering frå IOP Tanzania om resultat og framdrift for de studentane som får støtte, inkludert sluttrapportering etter avslutta utdanning. Utdanning er ingen garanti for jobb i Tanzania, men det er ein føresetnad for ei betre framtid.

Bidrag kan gis gjennom utdanningsfondets kontomummer: 1503 54 54516

Årsmelding for 2018-2